Goznurumuz.tr.gg - El işi örnekleri
  ipek Hali Dokumaciligi Kursu
 

İPEK HALI DOKUMACILIĞI n Tanımı:

Bu programı

 

n amacı, ipek halı dokumada ön hazırlık yapabilen, ipek halıyı dokuyabilen, dokunan halıyı tezgâhtan çıkararak kalite kontrollerini yapabilen ipek dokumacı yetiştirmektir. Program altı üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 640 saattir. Bu programı başarıyla tamamlayan ve belgesini alan kişi kendisi bu işi yapabileceği gibi . Bu türden işleri yapan yerlerde kazanç temin edebilir yada gelirini artırabilir.

Programı

n Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar:

Kursiyerlerin her birinin ki

şisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim plânı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmi

ş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğ

retimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel geli

şimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğ

retim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğ

retim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.

Öğ

retimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar plânlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğ

retim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğ

retim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 ki

şilik bir öğrenci grubu, alanında uzman bir öğretmen, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

Programı

n Genel Amaçları:

Bu kurs ile ilgili eğ

 

itim ve öğretim etkinliklerini tamamlayan her kursiyer;

Ön hazı

İ

Halı

Kalite kontrolünü yapabilecektir.

 

Ünite Dağı

 

rlık yapabilecektir.pek halıyı dokuyabilecektir.yı tezgâhtan çıkarabilecektir.lım Tablosu

Ünite Adı

Süresi

Ön Hazı

rlık Yapma

50

İ

pek Halıyı Dokuma

570

Halı

Tezgâhtan Çıkarma

12

Kalite Kontrolünü Yapma

8

Toplam

640

 

Ünite 1:

 

rlık Yapma

Ünitenin Amaçları

:

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İ

Desen

Özellikleri

Çe

İ

Özellikleri

Çözgü hazı

Gücü örme

Özellikleri

Örme

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değ

Ünite 2:

 

Ön hazı

 

İ

Ön hazı

Ön hazı

itim ve öğretim etkinliklerini tamamlayan her kursiyer;

Deseni seçebilecektir

İ

Çözgü hazı

plik seçebilecektir.rlayabilecektir.

Gücü örebilecektir.

 

çeri:şitleri

şteri isteği

Bireysel tercih

plik seçme

-

Çözgü

-

Atkı

Desen

-

Renkler

-

İlmekrlama

Germe tip tezgâh

-

Desen

Özellikleri

-

 

Sarma tip tezgâh

-

Özellikleri

-

Desen

-

Çözgü hazırlama aparatı

-

Aktarma rlık ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme rlık ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Desen seçme

İ

plik seçme

Çözgü hazı

rlama

Gücü örme

 

erlendirilmesi:rlık yapma ile ilgili bilgi testipek Halı Dokuma

Ünitenin Amaçları

:

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İ

itim ve öğretim etkinliklerini tamamlayan her kursiyer;

Ağı

zlık alabilecektir.

Zincir/çiti örebilecektir.

Kilim örgüsünü örebilecektir.

İ

lmek/düğüm atabilecektir.

Atkı

atabilecektir.

Kenar örgüsünü yapabilecektir.

rkım yapabilecektir.

Halı

sarma/döndürme yapabilecektir.

 

çeriği:zlık alma

Saçak payı

Ağı

zlık ipi

Zincir/çiti

Önemi

Özellikleri

Çe

şitleri

Kilim örgüsü

Önemi

Özellikleri

İ

Atkı

lmek/düğüm

Özellikleri

Çe

şitleri

Desen

-

Renk

-

Özellikleri

-

Çeşitleri

Kenar örgüsü

Özellikleri

Çe

şitleri

Halı

Kopan iplikler

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değ

Ünite 3:

 

Halı
rkım

-

Özellikleri

-

Makas ayarı sarma/döndürme

Özellikleri

Sarma

döndürme

-

 

İ

İpek halı dokuma ünitesi ile ilgili işlem basamaklarını

Saçak payı

Zincir/çiti örme

Kilim örgüsünü örme

İ

Atkı

Kenar örgüsünü yapma

Halı

Kopan iplerin onarma

 

İpek halı dokuma

 

Onarmapek halı dokuma ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme bırakmalmek/düğüm atma atmarkım yapma sarma/döndürme yapmaerlendirilmesi: yı Tezgâhtan Çıkarma

Ünitenin Amaçları

:

Bu ünite ile ilgili eğ

Ünitenin İ

Tezgâhtan çı

itim ve öğretim etkinliklerini tamamlayan her kursiyer;

-

 

Alt ve üst saçakları orantılı kesebilecektir.çeriği:karma

Saçakları

kesme

Düzgünlüğ

ü

Ebatları

 

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değ

Ünite 4:

 

Ünitenin Amaçları

Kalite Kontrolünü Yapma
yı tezgâhtan çıkarma ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Dokunan halı

Saçak boyları

yı tezgâhtan çıkarma şlem basamakları nı ayarlama

Alt, üst saçakları

kesme

 

 

erlendirilmesi:

Dokunan halı

 

yı tezgâhtan çıkarma kontrol listesi:

Bu ünite ile ilgili eğ

İlmek/düğüm özelliklerini

Atkı

itim ve öğretim etkinliklerini tamamlayan her kursiyer; kontrol edebilecektir ve kenar örgü özelliklerini kontrol edebilecektir

Desen ve renk bozuklukları

nı kontrol edebilecektir.

Ebat, potluk, kı

 

rıklıkları kontrol edebilecektir.

Ünitenin İ

çeriği:lmek/düğüm

Renk

İ

lmek/düğüm halı sırtı çıkıntıları

rkım ayarı m sıklığı

Çı

kıntıları

Kenar örgüsü

Özellikleri

Desen ve renk

Desen bozukluğ

u

Renk bozukluğ

u

Ebat

Potluk

 

-

En ve boyrıklık

Ünitenin Etkinlikleri:

Ünitenin Değ

Programı

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ve kursiyer dosyası
pek halının kalite kontrolünü yapma ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme halının kalite kontrolünü ile ilgili işlem basamakları lmek/düğüm özelliklerini kontrol etme ve kenar örgü özelliklerini kontrol etmenı kontrol etmerıklıkları kontrol etmeerlendirilmesi:

Kalite kontrolü yapma ile ilgili bilgi testi

 

n Değerlendirilmesi

 

esas alınarak, kursiyer başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışları düzeltilecektir.

 

 

 

Programda kullanı

 

lan araç gereç listesi

Araçlar makine ve ekipmanlar

Gereçler:

Atkı

z ipi

çak

Desen

Dokuma tezgâhı

(germe ve sarma tip)

Gergi aleti

Gülcan

rkım makası

Kirkit

lup

Metre

Oturak

Tığ

Varangelen

 

ipliği

Çözgü ipliğ

İlme/düğüm ipliği

i

Kâğı

t

Kalem

Ağı

yaparak gösterme.

İ

İpek

İ

Atkı

Desen ve renk bozuklukları

Ebet, potluk, kı

 

İ

En ve boy ilme sayı

Atkı

Atı

yaparak gösterme
ünitesi ile ilgili i

Dokunan halı

ile ilgili bilgi testi
yaparak gösterme

Ağı

Ön Hazı
halı

 

 

Programı

 
  Bugün 9 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
şal örnekleri,lif örnekleri,yemeni örnekleri,çetik örnekleri,şalörnekleri,şal örnekleri,makina nakışı,liförnekleri,nakış örnekleri,lıf örneklerı,dikiş örnekleri,şal örnekleri,banyo lif örnekleri,resimli salatalar,lif örnekler,kurdela nakışı havlu kenarı,yelek örnekleri,şal örnekler,cocuk örgü modelleri,lif örnekleri,şal ornekleri,kurdela nakışı havlu örnekleri,kumaş boyama örnekleri,kurdele nakışı havlu örnekleri,yemeni örneklerı,lif örneklerı,makina nakışı örneklerişalörnekleri,şal örnekleri,şal örneği,çetik patik örnekleri,lif orneklerı,resimli şal örnekleri,çetık örneklerı,makina nakış modelleri,makine nakışı örnekleri,kurdele nakışı desenleri,tel kırma örnekleri,çocuklar için örgü modelleri,en yeni şal örnekleri,makina nakış örnekleri,yeni yemeni örnekleri,resimli lif örnekleri,şal örnek,cetik örnekleri,erkek çocuk örgü modelleri,yemeni ornekleri,yemenı orneklerı El İşi Modelleri porno izle türk am sikisi